නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන

අපි එවැනි degummed සේද අමුද්රව්ය ඇතුළු විවිධ සේද fibroin ද්රව්ය, සිල්ක් fibroin විසඳුමක් සහ ද්රාව්ය lyophilized සේද, අභිරුචි කළ නිෂ්පාදන එවැනි varous යාන්ත්රික ශක්තිය, එන්නත් හයිඩ්රොජෙල් හා nano- හා microsphere සමග සේද fibroin චිත්රපට ලෙස ඔබේ අවශ්යතා අනුව, මෙන්ම ලබා දීමට හැකි එවැනි ප්රති-වැලකීමට තිබුණද ෙනොතිබුණද, චිත්රපට සහ ඇඳුම් සඳහා නොපෙනෙන හා peelable සේද fibroin චිත්රපට වැනි විශේෂිත යෙදුම් සඳහා fouctionalized නිෂ්පාදන ලෙස.

IMG_9432 (1)

WhatsApp Online Chat !